Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Zápis ze 40. zasedání Školské rady (1. zasedání ŠR v nově zvoleném složení)
Úvodní stránka » ŠKOLA A VEŘEJNOST  » Úřední deska  » Školská rada   » dokument

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), bylo svoláno 1. zasedání školské rady v novém složení po proběhlých volbách do Školské rady Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141.

  

Do nové Školské rady byli jmenováni a zvoleni tito členové:

Ing. Martin Kříž         - za zřizovatele

Mgr. Lukáš Kopecký   - za zřizovatele

Ing. Alena Kadlecová - za pedagogické pracovníky 

Mgr. Martina Vlčková  - za pedagogické pracovníky

Bc. Martin Tykal         - za zletilé žáky a zástupce nezletilých žáků 

Karel Pešek               -  za zletilé žáky a zástupce nezletilých žáků

 

Přítomní:    Ing. Vladislav Smolík, Ing. Martin Kříž, Mgr. Lukáš Kopecký, Ing. Alena Kadlecová, Mgr. Martina Vlčková, Bc. Martin Tykal, Karel Pešek

Omluveni:  -

Termín konání: 5. června 2024 - 14:15 hodin v ředitelně školy

Program jednání:

  1) Zahájení

  2) Volba předsedy rady školy

  3) Aktualizace a schválení jednacího řádu Školské rady

  4) Základní informace - Ing. Smolík a seznámení s aktivitami školy

  5) Diskuse

 

Příloha: Návrh jednacího řádu 

  1)  Zasedání zahájil a řídil Ing. Vladislav Smolík ve 14:15 hodin, podle počtu přítomných byla Školská rada usnášeníschopná. 

  2)  Volba předsedy Školské rady, předsedkyní byla zvolena Ing. Alena Kadlecová.   

  3)  Školská rada projednala a schválila jednací řád. 

  4)  Ředitel školy Ing. Vladislav Smolík seznámil přítomné se školou a informoval o akcích školy, které proběhly, a s dalšími akcemi, které škola plánuje pořádat.   

  5)  Dalším bodem byla diskuze, po které bylo zasedání ve 15:30 hodin ukončeno.

 

    

  V Klatovech dne 6. 6. 2024

 
         Ing. Alena Kadlecová                                                   Mgr. Martina Vlčková

      Předsedkyně školské rady                                                  Člen školské rady 


Poslední změna: 5.6.2024Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech